Družina Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny
 1. Činnost školní družiny se řídí:
  • §30 Zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
  • Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
 2. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy.
 3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Do družiny jsou přednostně umístěny děti:
  • zaměstnaných rodičů,
  • děti dojíždějící,
  • děti mladší věkové kategorie.
 4. Přihlášení a odhlášení dítěte
  • Rodiče přihlásí své dítě vyplněním zápisního lístku.
  • Uhradí částku určenou ředitelstvím ZŠ.
  • Odhlašují písemnou formou a stejně omlouvají děti.
  • Dítě může být vyloučeno při opětovném hrubém porušování kázně a hrubém chování ve skupině.
 5. Ve dnech prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku je školní družina v provozu pouze v případě zájmu rodičů, po osobní domluvě s vychovatelkami.
 6. Pobyt ve školní družině je stanoven termínem zapsaným v zápisním lístku, dítě odchází samo nebo v doprovodu zákonných zástupců, nebo po odevzdání omluvenky, která mění čas uvedený v zápisním lístku.
  Omluvenka obsahuje datum, sdělení, podpis. Z bezpečnostních důvodů nelze účastníky uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti.
 7. Organizace činnosti školní družiny: Účastníci pravidelné docházky do družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V rámci činnosti školní družiny jsou využívány i další prostory – školní hřiště, tělocvična, učebna šití, školní kuchyň, zimní stadion, krytý bazén a jiné.
 8. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 do 7.45 hodin a po skončení vyučování dané třídy do 17.00 hodin. Zákonní zástupci mají povinnost vyzvedávat si děti do stanovené doby.
  Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci (rodiči) vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný, pak:
  1. na základě předchozí dohody s vedením školy kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
  2. požádá o pomoc Policii ČR.
 9. Poplatek za školní družinu
  Platba je prováděna jedenkrát za školní rok, případně jedenkrát za pololetí. Platba se provádí v hotovosti u sekretářky školy nebo převodem z účtu. Výjimky schvaluje ředitel školy.
 10. Účastníci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků, neprodleně hlásit každý úraz nebo vznik škody. Dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob a dodržovat stanovená hygienická opatření.
 11. Účastníci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí. Mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání a svobodu myšlení a projevu, právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, právo být seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti v družině.
 12. Zákonní zástupci mají povinnost:
  • řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek,
  • včas ohlásit změny v údajích,
  • seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej,
  • dodržovat stanovená hygienická pravidla, která se mohou vlivem mimořádných opatření upravovat,
  • včas uhradit platbu za pobyt dítěte ve školní družině a
  • pokud neodchází účastník sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.
 13. Zákonní zástupci mají právo:
  • být informováni o chování dítěte v družině, o akcích družiny,
  • podílet se na adaptaci žáka ve školní družině a účastnit se všech akcí pořádaných školní družinou pro rodiče,
  • podávat vychovatelkám nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.
 14. Před začátkem vyučování předává vychovatelka děti z ranní družiny učitelce, po skončení vyučování předává učitelka děti vychovatelce.
 15. Po dohodě s rodiči je zajištěno podávání nápojů v průběhu odpoledne. Současně je možné, aby se dítě napilo pitné vody podle potřeby.
UPOZORNĚNÍ
Sběr starého papíru
Pokud jste nestihli odevzdat starý papír, můžete jej vozit do firmy ZN Metal až do konce září.
JÍDELNA
20.9. Pondělí
SSvačina ZŠ
Ppolévka z míchaných luštěnin (1/1,9)
1štěpánská vepřová pečeně, kuskus,ovoce (1/1,3)
2buchty s povidlím a mákem, ovoce (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
20.09. Knihovna 3. A
22.09. Mléko do škol
24.09. Knihovna
24.09. Knihovna 2. A
24.09. Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.