Jídelna Provozní řád

Provozní řád školní jídelny

1. Působnost a zásady směrnice

1.1 Směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

1.2 Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně,
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
 • vzniká na dobu neurčitou,
 • je závazná pro všechny zaměstnance školy,
 • ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice nejpozději do 15 dnů,
 • směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

 

2. Organizace dohledu

2.1 Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2.2 Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 do 14:00 hodin.

2.3 Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.

2.4 Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

2.5 Dohlížející pracovníci zejména:

 1. sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí jídelny projedná nápravu;
 2. sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.;
 3. zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny.
 4. sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců;
 5. regulují osvětlení a větrání;
 6. sledují odevzdávání použitého nádobí strávníky,
 7. poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.

2.6 Běžný úklid v jídelně zajišťují společně pracovnice zařízení školního stravování a pracovnice provozu – uklízečky (úklid stolů – pracovnice školního stravování, úklid podlah – provozní zaměstnanci).

2.7 Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na webových stránkách školy na období nejméně 7dnů předem.

2.8 Strávníkům je vydáván kompletní oběd. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.

 

3. Kontrola činnosti pracovníků stravovacího zařízení

3.1 Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména zda:

 1. se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
 2. chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,
 3. průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
 4. udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,
 5. pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,
 6. nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele školy.

4.2 O případných provedených kontrolách je proveden písemný zápis.

4.3 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

UPOZORNĚNÍ
Sběr starého papíru
Pokud jste nestihli odevzdat starý papír, můžete jej vozit do firmy ZN Metal až do konce září.
JÍDELNA
20.9. Pondělí
SSvačina ZŠ
Ppolévka z míchaných luštěnin (1/1,9)
1štěpánská vepřová pečeně, kuskus,ovoce (1/1,3)
2buchty s povidlím a mákem, ovoce (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
20.09. Knihovna 3. A
22.09. Mléko do škol
24.09. Knihovna
24.09. Knihovna 2. A
24.09. Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.