Jídelna Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny
 1. Úvod

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování žákům školy a v rámci závodního stravování zaměstnancům školy. Zařízení školního stravování umožňuje v rámci doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům.

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance organizace, je přístupný všem strávníkům.

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy a cizích strávníků

2.1 Práva všech strávníků školní jídelny

 • Strávníkem školní jídelny může být buď žák, nebo zaměstnanec školy, popř. v rámci doplňkové činnosti cizí osoba (cizí strávník).
 • Strávník má právo využívat stravovací služby školní jídelny.
 • Strávník má právo na přístup k informacím o nabízených stravovacích službách, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (alergeny, kvalitní suroviny, …).

2.2 Práva a povinnosti žáků

 • Každému žákovi školy je umožněno stravování v době jejich pobytu ve škole. Žáku školy je umožněn odběr připravené a neodhlášené stravy první den nepřítomnosti.
 • Žák docházející do školní jídelny je povinen dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Zároveň se nesmí dopouštět projevů šikany a rasismu.
 • Před odchodem ze školní jídelny je žák povinen odevzdat použité nádobí, příbory, aj.. Nesmí odnášet vydané jídlo z prostor školní jídelny, s výjimkou jídlonosičů v určeném čase.

2.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce může svému dítěti vyzvednout oběd v první den jeho nepřítomnosti ve škole.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

2.4 Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 • Zaměstnanec školy má nárok na stravování po odpracování nejméně 3 hodin.
 • Při omluvené nepřítomnosti nemůže být zaměstnanci poskytováno stravování.

2.5 Práva a povinnosti cizích strávníků

 • Cizí strávník má možnost:
  • stravovat se ve školní jídelně
  • nebo si odebrat oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče.
 • Cizí strávník se pohybuje pouze v prostorech školní jídelny.
 • Cizí strávník dodržuje pravidla společenského chování, včetně osobní hygieny.
 • Cizí strávník je povinen chránit své zdraví, zdraví žáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 • Cizí strávník před odchodem z jídelny odevzdává použité nádobí, příbory, aj..
 • Vydané jídlo neodnáší cizí strávník z prostor jídelny, s výjimkou jídlonosičů v určeném čase.
 • Cizí strávník má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 1. Přihlášky ke stravování, odhlašování obědů
 • Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné elektronické přihlášky, kterou strávníci najdou na webových stránkách školy, sekci JÍDELNA.
 • S přihláškou ke stravování dává zákonný zástupce vedoucí školní jídelny i potvrzení o zřízení příkazu k inkasu.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií dle věku:
  • II. kategorie:                  7 – 10 let
  • III. kategorie:                 11 – 14 let
  • IV. kategorie:                15 a více let
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
 • Zaměstnanci i cizí strávníci se musí ke stravování řádně přihlásit vyplněním elektronické přihlášky.
 • Po přihlášení je strávníkovi vydán za příslušný poplatek aktivovaný čip, kterým se strávník prokazuje u výdejního okénka. Pomocí čipu si může strávník objednávat stravu v objednávkovém boxu, měnit zvolená jídla v objednávkovém terminálu a vybírat zvolenou stravu u výdejního okénka.
 • Čip slouží strávníkovi (žákovi, zaměstnanci školy, cizímu strávníkovi) po celou dobu stravování ve školní jídelně.
 • Strávník si může odhlásit obědy do 14.00 hodin na následující den.
 1. Ceny stravného a způsob jeho úhrady
 • Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny následující normativy:
  • strávníci 7 – 10 let       28,- Kč
  • strávníci 11 – 14 let     30,- Kč
  • strávníci nad 14 let      32,- Kč
  • cizí strávníci                 85,- Kč
 • Strávník může provést úhradu obědů:
  • v hotovosti - strávník uhradí před začátkem nového měsíce cenu stravného, jinak nemá obědy na nový měsíc přihlášeny,
  • souhlasem k inkasu z běžného bankovního účtu. Obědy se hradí předem na následující měsíc, vždy 22. dne předchozího měsíce.
 1. Výdej obědů
 • Výdej obědů začíná v 11.00 hodin a končí v 14.00 hodin, není-li uvedeno jinak.
 • Doba od 11.00 hodin do 12.00 hodin je určena pro výdej obědů cizím strávníkům.
 • Zákonný zástupce, který odebírá oběd v první den nepřítomnosti svého dítěte do jídlonosiče, si připraví nádoby na tác a s tímto tácem přistoupí k příslušnému okénku. Po naplnění nádob si strávník složí nosič na určeném místě a odloží tác do odkládacího okénka. Jídlo vydané do nosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna připravuje dva druhy jídel.
 • Strávníci od 5. ročníku mají možnost výběru. Strávník si musí provést výběr jídel nejméně dva dny předem, a to v objednávkovém boxu, přes internet na www.strava.cz, případně u vedoucí školní jídelny.
 • Údaje pro objednávání přes internet poskytne vedoucí školní jídelny na požádání.
 • Strávník odpovídá za své přihlášky, odhlášky a výběr obědů.
 1. Organizace při výdeji stravy
 • Žáci dochází na obědy po poslední vyučovací hodině, případně před odpoledním vyučováním. Dbají pokynů dohlížející pedagoga.
 • Žáci, kteří chodí do školní družiny, přichází na oběd společně s vychovatelkami.
 • Žáci/strávníci se řadí před jídelnou. Vezmou si tác, příbor a postupují k okénku.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 1, si vezmou u prvého okénka polévku a postupují k druhému okénku. Zde si označí v terminálu svůj čip, vezmou si hlavní jídlo, případně z chladicího boxu další přílohu.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 2, označí svůj čip u prvního okénka. Vezmou si na tác polévku, hlavní jídlo a přílohu, je-li součástí oběda a odcházejí do jídelny.
 • Při přesunu od výdejních okének ke stolům se žáci/strávníci chovají ukázněně, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit pád talíře z tácu.
 • Zapomněl-li strávník čip doma, musí si u vedoucí stravování vyzvednout náhradní doklad, který předá u výdejního okénka.
 • Po snězení obědu odloží strávník tác s talíři na odkládací okénko. Příbory položí do připravené nádoby. Je-li odkládací plocha okénka plná, vyčká, až pracovnice kuchyně okénko uvolní.
 • Po odevzdání tácu se strávník napije u várnice s nápoji a odchází z jídelny.
 • Přítomný pedagogický dohled sleduje chování žáků v jídelně, při stolování, odnášení stravy. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
 • Dojde-li k potřísnění podlahy jídlem, učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a oznámí tuto skutečnost pracovnici kuchyně, která podlahu vytře.
 1. Jídelní lístek
 • Jídelní lístek sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
 • Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.
 • Jídelníček na následující týden je zveřejňován (vyvěšován) vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.
 1. Dohledy v jídelně
 • Pedagogický dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozpisu.
 • Osoby vykonávající dohled vydávají strávníkům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťují bezpečnost provozu.
 • Povinnosti pedagogického dohledu:
  • odpovídá za pořádek a klid v prostorách jídelny a umývárny před jídelnou,
  • žáky nenutí násilně do jídla,
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování,
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků,
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka,
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků,
  • zajišťuje potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě,
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo, apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků,
  • reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně,
  • zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.
 1. Výdej stravy do jídlonosičů
 • Školní jídelna je pro cizí strávníky otevřena v pracovní dny v době od 11.00 do 11. 45 hodin.
 • Odebírá-li strávník oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče, řídí se následujícími pravidly:
  • obstará si dva jídlonosiče, každý opatří štítkem se svým jménem (strava se nevydává do skleněných nebo zničených nádob),
  • den předem, popř. daný den ráno vloží prázdný čistý jídlonosič na určené místo u vchodu do školní jídelny,
  • v době od 10.30 do 11.00 hodin naplní personál školní jídelny jídlonosič objednaným jídlem a vloží ho zpět na určené místo,
  • strávník si vyzvedne naplněný jídlonosič v době od 11.00 do 11. 45 hodin a odchází ze školy.
 1. Ochrana majetku
 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním, závodním stravováním.
 • Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.
 • Strávníci šetří zařízení školní jídelny.
 • Strávníci oznamují zjištěné závady na majetku dohledu ve školní jídelně nebo vedoucí školní jídelny.
 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí
 • Strávníkům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy, …) v areálu školy a v prostorách školní jídelny.
 • Strávníkům jsou zakázány projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování, … .

Řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. ledna 2024.

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
27.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
28.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
28.05. 8.00 - 9.40: Preventivní program: S mobilem v pohodě 2. B
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. A
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. B
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Alkohol, nikotin, marihuana 7. C
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. A
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. B
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. C
28.05. 10.55 -13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. B
28.05. 14.30: Přípravný kurz pro předškoláčky: Pojďme si zahrát na školu
29.05. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
29.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
29.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
29.05. ŠVZ 7. B - Brno
29.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
29.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
29.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
29.05. 8.00 - 13.30: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 5. A
30.05. ŠVZ 2. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 2. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky Brno
30.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
30.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
30.05. ŠVZ 7. B - Brno
30.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
30.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
30.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
30.05. 8.30: Soutěž Mladý zdravotník
31.05. Den dětí - program třídních kolektivů
31.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie