Škola Minimální preventivní program

Minimální preventivní program
Školní rok: 2023/2024
Škola: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Počet žáků školy: 636
Školní metodik prevence:  Mgr. Kamila Sobotková
Výchovný poradce:  Mgr. Martina Poláčková Kostelecká

Minimální preventivní program vypracovává metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, koordinátorkou Žákovského parlamentu školy a ředitelem školy. Oblast týkající se prevence je i součástí školního řádu.

Zaměření minimálního preventivního programu:

  1. Pedagogický sbor
  2. Žáci školy
  3. Rodiče
  4. Metodická část

1. Pedagogický sbor

1.1. Pedagogové se podílí na realizaci MPP v rámci vyučování i při aktivitách mimo vyučování.

  • Zařazování vhodných témat z oblasti prevence v rámci vyučování ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak ve výchově k občanství, výchově ke zdraví,
  • využívání forem: výklad, rozhovor, názorné ukázky, diskuse, využití odborné literatury,
  • v rámci zájmových činností – provádění činnosti kroužků v co nejširším zaměření,
  • další vyplňování volného času žáků jednorázovými činnostmi,
  • zařazování otázek prevence do třídnických hodin,
  • sledování nabídky programů pro žáky a zajištění jejich provedení v rámci výuky.

1.2. Školení pedagogických pracovníků

Pedagogové se seznamují s problémy v této oblasti a spolupracují při tvorbě preventivních programů na naší škole.           
V rámci porad je vždy místo pro seznámení se stavem prevence na naší škole, mj.

  • s akcemi, které na škole probíhají nebo budou probíhat,
  • s informacemi o akcích v rámci okresu,
  • s informacemi o celorepublikových akcích.

2. Žáci školy

2.1. Žáci jsou v průběhu školní docházky seznamováni se škodlivostí drog, kouření, kriminality, s problematikou šikany, kyberšikany a se sociálně patologickými jevy v rámci vyučování a třídnických hodin, v rámci zájmových útvarů mají možnost trávit smysluplně čas a zabývat se různorodými činnostmi.

Pravidelně se konají následující aktivity pro žáky, které jsou zabezpečovány metodičkou prevence, popřípadě pracovníky různých institucí, které se touto oblastí zabývají:

  • beseda s pracovníkem Policie ČR,
  • beseda s pracovníkem Městské policie Znojmo,
  • beseda s kurátorem pro mládež při MÚ Znojmo,
  • v rámci výchovy ke zdraví probíhá projekt „Kouření a já“, „ Snídaně ve škole – aneb jíme zdravě“, „Povídej a hrej si se mnou“ atd.
  • prožitkové dny.

2.2. Žákovský parlament pracuje od roku 1990 nepřetržitě. Mezi jeho úkoly je dát právo žákům svobodně vyjádřit své názory a požadavky, přenést je jak do tříd mezi spolužáky, tak k vedení školy.
Mezi další úkoly patří:

  • zařazování otázek ochrany zdraví do jednání a schůzek ŽP,
  • seznamování s řešením problémů (ve spolupráci s vyučujícími, s třídním učitelem, s ředitelem školy, popřípadě prostřednictvím schránky důvěry),
  • celoškolní soutěž mezi třídami.

3. Spolupráce s rodiči

  • seznamování rodičů v rámci třídních schůzek SR s problematikou ochrany zdraví, popřípadě lze využít webových stránek školy, e-mailové pošty,
  • řešení problémů žáků s rodiči musí být citlivé, lze provádět v rámci schůzek SR, individuálních schůzek, popř. při jednání v ředitelně školy,
  • poskytování dostupné literatury rodičům.

4. Materiální vybavení

  • doplňování literatury do učitelské i žákovské knihovny – zajišťuje preventistka školy, literatura je k dispozici po dohodě s preventistkou a výchovnou poradkyní,
  • předávání zkušeností a materiálů, které získají pedagogové na absolvovaných školeních,
  • sledování propagačních materiálů a literatury týkající se drog a sociálně patologických jevů, 
  • vypůjčování materiálů (popř. videozáznamů) z pedagogického střediska ve Znojmě popř. jiných institucí.

 

Koncepce minimálního preventivního programu

Školní rok 2023/2024

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. U návykových látek a gamblerství rovněž snižování jejich dostupnosti. Účinná prevence musí dále ovlivňovat chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízet hodnotné volnočasové aktivity.

Výskyt sociálně patologických jevů (drogy, kriminalita, nepřátelství, agresivita, šikana, kyberšikana, rasismus apod.) u dětí a mládeže je nutné primárně chápat jako selhání rodiny. Škola může případné sociální handicapy související s problémovým vlivem rodinného prostředí na dítě pouze s menšími či většími úspěchy eliminovat.

Mezi priority programu patří:

  • včasné odhalování specifických poruch učení a chování,
  • peer-programy,
  • metody aktivního učení,
  • prožitkové metody,
  • poradenská činnost.

Při začleňování programu do tematického plánu lze využívat zásady efektivní prevence:

  • aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku,
  • věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích),
  • nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů,
  • využívání peer-programů,
  • výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci, zvládnutí sociálních vztahů a stresových situací,
  • nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání volného času dětí i dospívajících,
  • aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací,
  • organizování besed s odborníky,
  • informování o poradenských možnostech,
  • sledování efektivity opatření,
  • důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu,
  • utváření postoje ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u žáků,
  • využívání schránky důvěry ve škole i on-line schránky důvěry (NNTB) ,
  • aktualizování nástěnky s protidrogovou tematikou,
  • aktivní zapojování žáků do výuky – např. ankety, možnost uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod.),
  • skupinová práce ve vyučování,
  • možnost projektového vyučování,
  • možnost prezentací prostřednictvím interaktivní tabule.

 

Tematický plán zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů

I. stupeň základní školy 
1. ročník:

  • správné sezení v lavici
  • bezpečnost v silničním provozu
  • zdravé stravování
  • pečujeme o čistotu
  • léto – pozor na úrazy

2. ročník:
I. Zdraví a nemoc

  • výchova ke zdravé výživě, pravidelnému cvičení pro posílení a zachování zdraví
  • oceňování hodnoty vlastního zdraví, odpovědnost za zdraví své i ostatních

II. Navazování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě (komunitní kruh, základy etické výchovy)

III. Včasné odhalování specifických poruch učení, chování nebo jiných postižení

3. ročník:

  • šikana, kyberšikana
  • vandalismus
  • agresivita
  • zdravé stravování
  • bezpečnost silničního provozu

4. ročník:

  • výchova ke zdravému životnímu stylu
  • znalost stavby a fungování lidského těla
  • význam správné výživy a cvičení pro zdraví
  • dovednost v oblasti péče o tělo
  • uvědomění si ceny zdraví
  • nebezpečí kouření, drog a alkoholu
  • problematika šikany a kyberšikany
  • nebezpečí internetu

5. ročník:

  • poskytnutí první pomoci
  • prevence úrazů
  • sexuální výchova, chování v krizových situacích
  • vztahy k prostředí – ekologie
  • elektrická energie – bezpečnost, pozor na úrazy
  • zdravé stravování

II. stupeň základní školy 
6. ročník:

V centru pozornosti stojí výchova ke zdravému životnímu stylu, dále se zaměříme na rozvíjení etického a právního vědomí a občanských postojů.

Navrhovaná témata:

1) Zdraví a nemoc

  • znalost stavby a fungování lidského těla,
  • znalost obecně respektovaných postojů vůči odlišným skupinám lidí (např. k uživatelům drog) a uvědomění si, jak postoje ovlivňují to, jak je s těmito lidmi zacházeno.
  • význam správné výživy, význam cvičení pro posílení a zachování zdraví,
  • dovednost volby správného druhu stravy, projekt „ Snídaně ve škole. …“,
  • dovednost v oblasti péče o tělo, v oblasti tělesných cvičení a hygieny,
  • uvědomit si cenu zdraví.

2) Úloha léků ve společnosti

  • dovednosti spojené se správným užíváním potřebných léků,
  • odmítání zneužívání léků,
  • uvědomění si hodnoty vlastního zdraví.

3) Pozitivní a negativní účinky alkoholut, volný čas

  • uvědomění si škodlivosti alkoholu na zdraví člověka,
  • vypěstovat dovednost vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc,
  • pozitivně přijímat kladné příklady dospělých, zejména rodičů a učitelů.

4) Poruchy příjmu potravy

  • peer-programy.

5) Problematika šikany a kyberšikany

  • Den šesťáků, Den třídních kolektivů, beseda se ŠMP.

6) Bezpečnost v silničním provozu

7) Dovednosti při budování vlastní sebeúcty a úcty k druhým

  • přijímat odpovědnost za sebe a za své chování.

8) Výchova k toleranci rasových menšin

7. ročník:

Dále se rozvíjí výchova ke zdravému životnímu stylu, podporuje se všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení či snížení rizika úrazů, šikany.

Navrhovaná témata:
1) Další informace o drogách

  • peer program
  • experimentování s drogou je osobní věcí každého, ale je nutné vědět, že může mít nebezpečné důsledky,
  • tolerance vůči nedostatkům druhých
 •  

2) Základní znalosti péče o tělo

  • význam správné výživy,
  • uvědomit si cenu zdraví.

3) Užívání drog

  • vědět o možném nátlaku vrstevníků a jak mu odolat,
  • základní optimistická životní orientace vůči tomu, co život přináší.

4) Výchova k toleranci rasových menšin

8. ročník:

Za prioritní se považuje výchova k odpovědnosti za zdraví své a ostatních.  Věnovat zvýšenou pozornost rizikovým skupinám žáků, možnost uspořádání přednášek k dané problematice.

Navrhovaná témata:
1) Způsoby, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své výrobky

  • dovednosti, jak hodnotit reklamu a naučit se odolávat nabídkám z okolí,
  • být zodpovědný ke svému zdraví.

2) Další informace o působení drog a nebezpečí, která mohou přinést

  • získávání jistoty v hodnocení zneužívání návykových látek.

3) Právní výchova

  • znalost školních předpisů týkajících se drog a jejich zneužívání,
  • seznámení se se zákony a s legislativou této oblasti.

4) Dovednosti v rozvoji nezávislosti a tolerance v osobních vztazích

  • pozitivní sebejistota v rozhodování založená na radách a příkladech druhých.

5) Pochopení úlohy vlivu prostředí v otázkách zdraví, předcházení chorobám

  • porozumění významu péče o tělo,
  • výchova k odpovědnosti za zdraví své i zdraví ostatních,
  • relaxační cvičení.

6) Získání znalostí, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy (včetně specifických problémů s drogami) – telefonní čísla atd.

  • nápomocný přístup vůči druhým.

7) Realizace projektu „Kouření a já“

  • navodit atmosféru důvěry žáka k učiteli,
  • realizace vhodných aktivit (her) v rámci tohoto projektu,
  • formou anket a dotazníků zjišťovat současný stav sociálně patologických jevů.

8) Příprava a realizace projektu „Povídej a hraj si se mnou“

9) Znalosti z oblasti sexuální výchovy 

  • láska a sex
  • nechtěná těhotenství, antikoncepce,
  • pohlavně přenosné choroby,
  • obchod s bílým masem.

9. ročník:

Připomínka a aktualizace telefonních čísel Linky důvěry, poraden, atd. Trvalé a systematické zaměření na profesní přípravu – spolupráce s úřadem práce (exkurze, přednášky).
Navrhovaná témata:
1) Znalosti v oblasti práva v souvislosti s drogami

  • dovednosti, jak řešit konflikt a jak se vyrovnat s problémy.

2) Znalosti, jak poskytnout pomoc druhým

3) Kulturní kontext užívání a zneužívání drog

  • světový obchod s drogami.

4) Dovednosti, jak ovládat své emoce

  • znalost motivů, které souvisejí s experimentováním s drogami a jejich zneužíváním,
  • dovednosti, jak naslouchat druhým, jak sdělovat pocity a efektivně komunikovat,
  • dovednosti, jak zastávat a obhajovat v debatách a diskusích vlastní postoje,
  • dovednosti umět ventilovat své pocity různými způsoby (např. tanec, drama, hudba).

5) Pochopení biologického a mentálního vývoje

  • dovednost zdokonalovat si sociální schopnosti (např. sebekontrolu, stresovou odolnost),
  • tolerantní přístup k druhým.

6) Sekty a náboženská hnutí

7) Bezpečnost v silničním provozu

Cílem je, aby žák chápal činnost ve škole jako smysluplnou a zajímavou, aby v ní nacházel pocit bezpečí a jistoty (nikdo vůči němu nepoužívá psychickou či fyzickou agresi). Žák má ve škole nacházet dostatek informací o dané problematice, získávat dovednosti a utvářet si pozitivní postoje.

S minimálním preventivním programem je seznámen každý pedagogický pracovník, jeho realizace probíhá za účasti všech vyučujících.

Žáci jsou postupně zapojováni do různých dlouhodobých, ale i jednorázových akcí, které na škole probíhají.

Zodpovědnost: ŠMP, řš, ped. pracovníci
Termín:  průběžně

 

Časový harmonogram aktivit pro žáky

   Září
 • úvodní schůzka žákovského parlamentu
 • sestavení programu činnosti v novém školním roce
 • zahájení celoročního projektu SPOLU (1. B + 9. C)
 • Den šesťáků
 • Den třídních kolektivů
 • třídní schůzky
 • Kolo pro život
 • Den bez aut
 • beseda o volbě povolání pro 9. roč. ÚP
   Říjen
 • beseda se ŠMP – 6. roč. (šikana, kyberšikana)  
 • soutěž ve sběru papíru
 • schůzka žákovského parlamentu
 • "Čas proměn“ – dívky;  „Na startu mužnosti“ - chlapci - 6. ročník
 • beseda "Rizika dlouhodobého zneužívání návykových látek" pro 8. ročník
 • Dýňová stezka
 • Podzimní tvořivý týden - 1. stupeň
 • Den seniorů – vícegenerační setkávání s žáky 9. ročníku
 • beseda "Nebezpečí internetu - hry, sociální sítě" pro 4. ročník
 • NP Podyjí – kombinovaná vycházka
 • návštěva Planetária v Brně - 5. ročník
   Listopad
 • schůzka žákovského parlamentu
 • divadelní představení 1. - 4. ročník
 • třídní schůzky SR, pohovory o prospěchu
 • poznávací zájezd do Londýna - 9. ročník
 • zahájení adventu – Libohlásek
 • PSPP - soutěž ve výukových hrách
 • Burza středních škol - 9. ročník
 • Řemeslo má budoucnost - 9. ročník
   Prosinec
 • schůzka žákovského parlamentu
 • Vánoční koncert Libohlásku + a Hudební školy Yamaha
 • předvánoční Vídeň
 • divadelní představení 1. - 4. ročník
 • Vánoční rozjímání – I. stupeň
 • prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku
 • Mikulášská doskotéka ve školní družině
 • vánoční jarmark
   Leden
 • schůzka žákovského parlamentu
 • beseda o volbě povolání, pohovory
 • lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníku
 • divadelní představení 1. - 4. ročník
 • divadelní představení 5. - 9. ročník
   Únor
 • schůzka žákovského parlamentu
 • třídní soutěž "O nejnápaditější valentýnku"
 • škola v přírodě – 1. stupeň
 • karneval ŠD + I. stupeň
 • poruchy příjmu potravy – 7. ročník
 • divadelní představení 5. - 9. ročník
 • jazykové zkoušky Cambridge z Aj – 9. roč.
   Březen
 • schůzka žákovského parlamentu
 • týden netradiční výuky – 1. stupeň
 • PSPP - soutěž ve výkových hrách
 • tradiční taneční večírek Sdružení rodičů
 • lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro 8. - 9. ročníku (Itálie)
 • Noc s Andersenem – 1. stupeň
 • Den otevřených dveří
 • divadelní představení 1. - 4. ročník
 • Den učitelů
 • zdobení břízky - ŠD
 • velikonoční vystoupení Libohlásku
 • Velikonoce – svátky jara – prožitkový den
 • Svět kolem nás - Indonésie - 7. a 8. ročník
   Duben
 • schůzka žákovského parlamentu
 • soutěž ve sběru papíru
 • Bláznivé dny
 • divadelní představení pro 1. - 9. ročník
 • třídní schůzky SR, pohovory o prospěchu
 • beseda na Městské policii ve Znojmě – 7. ročník
 • Den Země v ŠD
 • dějepisná exkurze Terezín + Litoměřice - 9. ročník
 • večírek školy - polonéza + šerpování - 9. ročník
 • program finanční gramotnosti Dr. Zdědil a pan zdražil - 9. ročník
 • beseda o volbě povolání na IPS ÚP Znojmo - 8. ročník
   Květen
 • schůzka žákovského parlamentu
 • výlety tříd
 • Muzejní noc
 • "Povídej a hraj si se mnou" pro 3. ročník (realizuje 8. ročník)
 • divadelní představení 5. - 9. ročník
 • Den dětí ve škole
 • Planetárium a Antropos v Brně – 5. ročník
 • divadelní představení 4. - 9. ročník
 • olympijské hry - 1. stupeň
 • exkurze ve firmách (volba povolání) - 8. ročník
   Červen
 •  schůzka žákovského parlamentu
 • Den dětí ve ŠD       
 • sportovní den – 2. stupeň
 • spanív družině - ŠD
 • sportovní kurz – 9. ročník
 • Knínické rybníky a les v jejich okolí – přírodovědná exkurze pro žáky 2. stupně

 V rámci poradenské služby zajišťujeme žákům důvěryhodné a dostupné poradenství. Konzultační hodiny probíhají na základě individuálních potřeb žáků školy. Dotazy a připomínky mohou žáci (i anonymně) vhazovat do schránky důvěry umístěné v meziposchodí školy. Žáci jsou seznámeni s důležitými telefonními čísly, na která mohou volat v případě potřeby. Naše škola je od loňského školního roku zapojena do projektu NNTB „Nenech to být“ – on-line schránka důvěry.

Školní metodik prevence má k dispozici odbornou literaturu, používá ji vhodně ve vyučování nejen on, ale i ostatní pedagogové. Také se účastní seminářů zaměřených na prevenci. Žáci se zapojují do soutěží týkajících se otázek sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje i s jinými institucemi, např. PPP, KHS, Police ČR, MÚ atd.

Rodiče jsou informováni o aktivitách, které se na škole realizují, a to zejména prostřednictvím Rady Sdružení rodičů, třídních schůzek, pohovorů, Dne otevřených dveří a internetových stránek školy.

Ve škole mají žáci možnost pracovat ve velkém počtu zájmových útvarů (viz. Pracovní plán školy). Zapojení žáků je velmi dobré. Největší zájem je o kroužky sportovního, hudebního a výtvarného zaměření. Pro volnočasové aktivity má škola velmi dobré zázemí. Žáci mají možnost navštěvovat i jiné instituce (např. DDM), s nimiž spolupracujeme.

Žáci také mohou využívat internetovou učebnu a navštěvovat tak www stránky naší školy na adrese http://zsrepubliky.cz , E-mail školy skola@zsrepubliky.cz.

Již šestnáct je výuka obohacena o programy pro interaktivní tabule a dataprojektory. Škola je umístěna ve čtyřech budovách; zaměstnanci všech čtyř budov spolupracují, jsou pravidelně informováni o aktivitách týkajících se primární prevence.

Školní metodik prevence používá několik výzkumných metod – rozhovor, dotazník, anketu, slohové práce, schránku důvěry. 

Od loňského školního roku působí na naší škole školní psycholog – konzultační hodiny viz stránky školy      

Od letošního školního roku působí na našé škole školní psycholog - konzultační hodiny viz stránky školy.

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
27.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
28.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
28.05. 8.00 - 9.40: Preventivní program: S mobilem v pohodě 2. B
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. A
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. B
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Alkohol, nikotin, marihuana 7. C
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. A
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. B
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. C
28.05. 10.55 -13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. B
28.05. 14.30: Přípravný kurz pro předškoláčky: Pojďme si zahrát na školu
29.05. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
29.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
29.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
29.05. ŠVZ 7. B - Brno
29.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
29.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
29.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
29.05. 8.00 - 13.30: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 5. A
30.05. ŠVZ 2. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 2. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky Brno
30.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
30.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
30.05. ŠVZ 7. B - Brno
30.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
30.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
30.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
30.05. 8.30: Soutěž Mladý zdravotník
31.05. Den dětí - program třídních kolektivů
31.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie