Škola Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ve školním roce 2023 - 2024

Preambule:

„Ekologická výchova ve smyslu přípravy občanů pro udržitelný rozvoj lidské společnosti je neodmyslitelnou součástí celkového působení školy. Ekologická výchova se netýká jen jedince, ale celé školy a jejího vztahu k okolí.“

Prostřednictvím environmentální výchovy:

 • rozvíjíme znalost a chápání životního prostředí
 • řešíme problémy týkající se životního prostředí, formujeme kladné postoje k životnímu prostředí
 • zvyšujeme povědomí a informovanost o otázkách životního prostředí
 • procvičujeme způsoby získávání, zpracování a hodnocení informací, přičemž respektujeme ekonomické, sociální i ekologické aspekty
 • poskytujeme odborné rady a doporučení
 • přibližujeme šetrné životní standardy a to vše ve smyslu udržitelného rozvoje

Dlouhodobé cíle environmentální výchovy:

 • vést žáky k nabytí vědomostí, schopností a připravenosti ekologicky myslet a jednat
 • ekologizace provozu školy – třídění odpadu, sběry, šetření energiemi a materiály
 • systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti environmentální výchovy
 • vychovávat žáky k ochraně zdraví, prostředí, majetku, přírodních a kulturních hodnot Země, vytvářet a zlepšovat životní prostředí
 • vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a k poznávání regionálních problémů životního prostředí
 • seznamovat žáky s alternativními zdroji energie
 • propagovat ekologickou výchovu mezi rodiči a na veřejnosti
 • organizovat praktické činnosti (třídění komunálního odpadu, sběr kaštanů, papíru, pomerančové kůry, péče o zeleň ve škole, …) a prožitkové dny (Den Země, Den bez aut, … ) v oblasti ekologické výchovy
 • propojení environmentální výchovy s minimálním preventivním plánem a dalšími vzdělávacími oblastmi

Krátkodobé cíle environmentální výchovy:

 • rozvíjení vztahu žáků k přírodě a její ochraně praktickými aktivitami (změny a dění v přírodě; rozlišování činností a faktorů, které na životní prostředí působí kladně a naopak, …
 • sběry přírodního a odpadového materiálu a jeho další využití (pracovní činnosti, výtvarná výchova)
 • spolupráce se zákonnými zástupci při sběru papíru
 • nácvik ekologického chování při šetření energiemi
 • péče o životní prostředí – pořádek kolem sebe, třídění odpadu, péče o rostliny, ptáky a zvířata
 • udržování a využívání bylinkového záhonku na školním dvorku
 • propojení environmentální výchovy s etickou výchovou
 • rozvíjení poznatků z oblasti multikulturní výchovy

Informační zdroje:

Program environmentální výchovy je zpracován na základě:

 • Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025
 • metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 Cílové skupiny:

Program environmentální výchovy má dopad na tyto cílové skupiny:

 • žáci školy (s dosahem na rodinné příslušníky)
 • pedagogové školy
 • vychovatelky školní družiny
 • provozní zaměstnanci školy

 

Plán činnosti pro školní rok 2023/2024:

Cíl environmentální výchovy:

 • prostřednictvím vzdělávání, projektů, prožitkových dnů, besed, filmových představení v oblasti ekologické výchovy vytvářet ekologické vědomí a správné postoje dětí i dospělých
 • vést žáky k šetření energií
 • pěstovat dovednosti vytváření hodnotových orientací žáků
 • zlepšit poznávání přírody a vztahy k životnímu prostředí (výlety, exkurze, naučné vycházky); učit žáky smyslovému a citovému vnímání přírody jako celku
 • zlepšovat květinovou výzdobu tříd a chodeb školy
 • vést pedagogy k zajištění kvalitní environmentální výchovy; umožnit jejich další vzdělávání v této oblasti
 • rozvíjet spolupráci školy a dalších organizací působících v oblasti environmentální výchovy (NP Podyjí, ČOV Dobšice, vodárny, skládka komunálního odpadu, Jihomoravské muzeum, …)

 

Realizace environmentální výchovy:

 1. Zařazení do vyučovacího procesu
 • do jednotlivých předmětů vhodně začleňovat témata environmentální výchovy
 • zadávat žákům práce tématicky zaměřené na ekologii, ochranu životního prostředí, …
 • účast na besedách, exkurzích, filmových představeních
 1. Uspořádání prožitkových dnů
 • realizace tematicky zaměřených prožitkových dnů pro žáky školy, pro děti města Znojma; zapojení žáků vyšších ročníků do realizace prožitkových dnů
 • absolvování prožitkových dnů žáky školy, v rámci kterých se seznámí s danou problematikou

Aktivity školního roku 2023/2024:

 • Evropský den bez aut (22. září)
 • Světový den výživy (16. října) - téma zařazeno do výuky předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství
 • Den bez cigaret (16. listopad) - téma zařazeno do výuky předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství
 • Svátky jary – první jarní den (21. března) – prožitkový den pro žáky 1. stupně
 • Světový den vody (22. března) – téma zařazeno do výuky předmětů (přírodopis, fyzika, chemie, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, …)
 • Den Země (22. dubna) – prožitkový den pro žáky 1. – 9. ročníku
 • Světový den bez tabáku (31. května) - téma zařazeno do výuky předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství
 • Světový den životního prostředí (5. června) - téma zařazeno do výuky předmětů (přírodopis, fyzika, chemie, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, …)
 • separace komunálního odpadu, seznámení s ekoznačením (výchova ke zdraví, pracovní činnosti, chemie, přírodopis)
 • prožitkový program „Národní park přichází do škol“ pro žáky 1. a 2. ročníku
 • sběr starého papíru, baterií, elektrozařízení
 • šetření energiemi
 • návštěva výstav, besed, filmových představení
 • aktivní zapojení do projektu „Ekoškola“
 • aktivní zapojení do projektu „Recyklohraní“
 • tematicky zaměřené projektové dny

 

Očekávané výstupy:

Žák by měl:

 • znát základní pravidla související s ochranou přírody
 • orientovat se v problematice ochrany životního prostředí
 • zapojovat se aktivně do ochrany přírody
 • znát základní podmínky života a možnost jeho ohrožení
 • chovat se odpovědně vůči prostředí
 • dodržovat zdravý životní styl
 •  vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace týkající se životního prostředí a přistupovat k nim z pohledu kritického myšlení
 • zamýšlet se nad každodenním počínáním člověka z pohledu spotřebitele se zřetelem na ekonomiku, sociální oblast a ekologii (hodnota životního prostředí, ekonomické zhodnocení ochrany životního prostředí, …)
 • pochopit, že řešení ochrany životního prostředí nejsou jednoduchá a často nelze správná řešení najít
 • aktivně ovlivňovat své okolí k prosazování ochrany životního prostředí

Rozvíjení klíčových kompetencí:

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:

 • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí
 • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí
 • schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím

V oblasti pracovní kompetence:

 • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě
 • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí)

V oblasti kompetence občanské:

 • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám
 • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám
 • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti
 • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny
 • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě

Metody a prostředky environmentální výchovy:

 • vyhledávání materiálů a informací při projektovém vyučování
 • řešení problému samotnými žáky při problémové výuce
 • exkurze, školy v přírodě, ŠVZ
 • filmy, přednášky, výstavy
 • zařazování prvků environmentální výchovy do všech vyučovacích oblastí
 • přímé učení ve venkovním terénu, poznávání okolního prostředí v regionu – přírodní a kulturní zajímavosti (vycházky, výlety…)
 • školní ekologické projekty (Den Země, Den bez aut, Den vody, ...)
 • soutěže, vycházky do přírody
 • využívání výukových programů spolupracujících subjektů
 • zdravé stravování, zdravá výživa (projekty Ovoce do škol, Mléko do škol; zdravá školní jídelna)
 • opatření přispívající k ekologizaci provozu školy – úspora elektrické energie, vody, tepla, třídění odpadů, péče o zeleň v budově školy
 • EVVO se jako průřezové téma propojuje se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ

Spolupracující subjekty:

 • Národní park Podyjí
 • Jihomoravské muzeum Znojmo
 • ČOV Dobšice
 • MOTIVACE – životní styl
 • EKO-KOM

Koordinátor environmentální výchovy:

MgA. Maryla Vlková

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
27.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
28.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
28.05. 8.00 - 9.40: Preventivní program: S mobilem v pohodě 2. B
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. A
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. B
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Alkohol, nikotin, marihuana 7. C
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. A
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. B
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. C
28.05. 10.55 -13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. B
28.05. 14.30: Přípravný kurz pro předškoláčky: Pojďme si zahrát na školu
29.05. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
29.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
29.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
29.05. ŠVZ 7. B - Brno
29.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
29.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
29.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
29.05. 8.00 - 13.30: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 5. A
30.05. ŠVZ 2. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 2. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky Brno
30.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
30.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
30.05. ŠVZ 7. B - Brno
30.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
30.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
30.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
30.05. 8.30: Soutěž Mladý zdravotník
31.05. Den dětí - program třídních kolektivů
31.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie