Rodiče Stanovení kritérií pro přijetí dětí do 1. ročníku

Stanovení kritérií pro přijetí dětí do 1. ročníku

     Ředitel Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9 v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)vydává tuto směrnici:

S t a n o v e n í   k r i t é r i í
pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy

 

     Tato směrnice stanoví kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání na Základní škole, Znojmo, náměstí Republiky 9. Směrnice je platná od 27. února 2024.

     V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do 1. ročníku základní školy pouze takový počet dětí, který odpovídá počtu volných míst dvou tříd 1. ročníku (maximální počet 56 žáků).

     Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřekročí počet volných míst pro přijetí, rozhodne ředitel školy o přijetí přihlášených žáků s ohledem na žádosti o odklad školní docházky.

     Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí do 1. ročníku, rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte na základě níže stanovených kritérií.

Přednostně budou přijímáni žáci:

1. s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti – školském obvodu Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9
2. mimo školský obvod, kteří mají trvalé bydliště v obci Znojmo
3. s trvalým pobytem mimo obec Znojmo

V rámci jednotlivých kritérií budou platit následující hlediska:
1. žáci, kteří mají ve škole staršího sourozence
2. los

V případě, že by přijetím všech zapsaných žáků byla překročena kapacita přijímaných žáků (kapacita školy), rozhodne ředitel školy o přijetí uchazečů losem.

Losování z registračních čísel uchazečů, která byla dětem přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti zákonných zástupců, člena vedení školy a člena školské rady. O průběhu losování bude pořízen zápis.

Pro žáky, kteří měli ve školním roce 2023/2024 odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 

Ve Znojmě dne 26. února 2024                                                                        Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy  v.r.

UPOZORNĚNÍ
Schůzky s rodiči
Ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 17.00 hodin se konají schůzky s rodiči. Po nich následují pohovory o prospěchu.
AKTUÁLNĚ
15.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 9. ročníku)
16.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 5. a 7. ročníku)
16.04. 13.30 - 14.45: Nácvik žáků 9. ročníku - Taneční večírek
16.04. 8.00 - 10.00: PPO futsalová liga SVČ - I. stupeň
16.04. 8.30 - 10.45: PPO futsalová liga SVČ - II. stupeň
16.04. 17.00: Výbor sdružení rodičů
17.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 5. a 7. ročníku)
17.04. 12.45 - 13.30: Nácvik žáků 9. ročníku - Taneční večírek
17.04. 8.15: Den Země (prožitkový program) 5. A
17.04. 9.30: Den Země (prožitkový program) 4. A, 4. B
17.04. 13.15 - 14.45: Návštěva IPS ÚP Znojmo 8. B
18.04. 15.45: Rada sdružení rodičů
18.04. 17.00 - 18.45: Schůzky s rodiči, pohovory o prospěchu
19.04. 16.00: Vyhlášení výsledků soutěže "Les nás baví"
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie