Škola Program

Program Školního poradenského pracoviště

1. Složení Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Od 1. září 2023 pracuje Školní poradenské pracoviště v následujícím složení:

     Vedoucí ŠPP: Martina Poláčková Kostelecká, výchovný poradce
     Členové ŠPP: Mgr. Karolína Remišováá, speciální pedagog
  Mgr. Kateřina Procházková, speciální pedagog
  Mgr. Ludmila Krinková, psycholog
  Mgr. Kamila Sobotková, školní metodik prevence
 •  

2. Cíle Školního poradenského pracoviště

Hlavním cílem Školního poradenského pracoviště je poskytování kvalitních poradenských služeb pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem,
 • problémy se školní docházkou - vysoká, popř. neomluvená absence,
 • kariérní poradenství, profesní orientace žáků,
 • prevence rizikového chování.

Program pedagogicko-psychologického poradenství se soustřeďuje zejména na:

 • práci se všemi subjekty školy a vytvoření tak široké základny pro předcházení sociálně nežádoucím jevům a školní neúspěšnosti dětí,
 • prohlubování a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a poskytování metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o následném studiu,
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílení péče o žáky s neprospěchem, vytváření předpokladů jeho snižování,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • podporu součinnosti služeb poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce,
 • vytváření podmínek (ve spolupráci s vedením školy) pro uspokojování nejdůležitějších potřeb:
  • žáků – podnětné prostředí a vstřícné zacházení (žáci potřebují zážitek z radosti poznávání, ze sociálních kontaktů),
  • pedagogů – profesionální bezpečí a prostor pro tvořivost, 

Pro letošní školní rok má Školní poradenské pracoviště stanoveny dvě priority:

 • metodická podpora učitelů v práci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými, mimořádně nadanými,
 • podpora přímé komunikace mezi žáky.

3. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti

3.1 Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Září
 • Databáze žáků – aktualizace a příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánu a založení spisů.

  Poláčková 
  Remišová 
  Procházková

 • Spolupráce výchovného poradce a školních speciálních pedagogů s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a dohod o poskytování podpůrných opatření.
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníku při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníků při přechodu na II. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení.
 • Shromáždění návrhů na pedagogickou intervenci, zajištění povolení ředitelem školy, evidence dokumentace.
   Říjen
 • Depistážní šetření ve třídách – na základě návrhu třídního učitele a vyučujícího. Konzultace při sestavení dohody o podpůrných opatřeních.
  Remišová
 • Evidence a kontrola IVP a dohod o poskytování podpůrných opatření, kompletace spisové dokumentace.
   Prosinec
 • Vyhodnocení dohod o poskytování podpůrných opatření, seznámení zákonných zástupců s jejich vyhodnocením. U žáků, kde jsou dohody nedostačující, vypracování Školního dotazníku a odeslání do PPP.

  Poláčková
  Remišová

   Únor
 • Příprava školních dotazníků žáků, kterým skončí doba platnosti doporučení, pro odeslání do PPP nebo SPC.
  Poláčková
   Červen
 • Jednání s Pedagogicko – psychologickou poradnou – dohoda spolupráce na nový školní rok + projednání hodnocení podpůrných opatření s konzultanty školského poradenského zařízení.

  Poláčková
  Remišová
  Procházková

 • Vyhodnocení PSPP
 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
   Průběžně
   září - červen
 • Průběžně odesílání žáků na vyšetření do PPP po vyhodnocení dohod o poskytování podpůrných opatření – spolupráce s třídními učiteli.
 • Konzultace s třídními učiteli, případně i rodiči žáků s poruchami učení, o závěrech vyšetření v PPP a projednání následné péče. Konzultace při sestavení dohod nebo IVP.
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování.
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávání.

   Remišová 
   Procházková 
   Poláčková

   

 

3.2 Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem

Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Listopad
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Leden
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. pololetí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Duben
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
Červen
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 2. pololetí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Průběžně
   září - červen
 • Průběžné sledování žáků nadaných, mimořádně nadaných a žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím předmětů, rodičům případně žákům samotným.
   Poláčková
 • Vyhodnocování závěrů pedagogických rad – přehled o žácích s neprospěchem – hledání příčin neprospěchu, případně konzultace dohod o podpůrných opatřeních.

   Poláčková 
   Vedení školy

 • Žáci nadaní a mimořádně nadaní – ve spolupráci s třídními učiteli identifikace žáků, spolupráce s PPP, konzultace dohod, případně IVP.
   Poláčková
 • Motivace žáků k reprezentaci školy na soutěžích.
   Třídní učitelé
   Vyučující

 

3.3 Problémy spojené se školní docházkou

Problémy spojené se školní docházkou
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Průběžně
   září - červen
 • Prevence a postihy záškoláctví. Evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí.
 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí.
   

   Poláčková 
   Sobotková

 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ ve Znojmě a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR při řešení případů neomluvené absence.
 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – Bakaláři – více jak 25 % absence – třídní učitel komunikuje s rodiči (formulář poradenského pracoviště).
   Třídní učitelé

 

3.4 Kariérní poradenství

Kariérní poradenství
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Září
 • Předání základních informací o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání na aktuální školní rok vycházejícím žákům.
   Poláčková
   Říjen
 • Průběžná spolupráce se SŠ a SOU – shromažďování informací o možnostech studia.
 • Vydávání přihlášek na SŠ žákům hlásícím se na umělecké obory (talentové zkoušky).
   Poláčková
   Listopad
 • Kontrola přihlášek na SŠ žákům hlásícím se na umělecké obory.
 • Předávání a evidence zápisových lístků na umělecké obory.
   Poláčková
   Leden
 • Představení středních škol z našeho regionu - v termínu pohovorů p prospěchu žáků v první polovině ledna.
 • Přijímací řízení na obory s talentovými zkouškami.
 • Vydávání přihlášek na SŠ a SOU a víceletá gymnázia.
   Poláčková
   Únor
 • Kontrola a evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia.
 • Předávání a evidence zápisových lístků.
   Poláčková
   Duben
 • První kolo přijímacího řízení – sledování a vyhodnocení výsledků.
   Poláčková
   Květen
 • Další kola přijímacího řízení – pomoc žákům, kteří v prvním kole neuspěli při odvolacím řízení. Konzultace dalších možností volných míst.
   Poláčková
   Červen
 • Zhodnocení výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní rok.
 • Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ, víceletá gymnázia.
   Poláčková
   Průběžně
   září - červen
 • Poskytování individuálních konzultací vycházejícím žákům a jejich rodičům.
 • Aktualizace nástěnky.
 • Průběžné zasílání informací /aktualit vycházejícím žákům a jejich rodičům, zákonným zástupcům.
   Poláčková

 

3.5 Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Průběžně
   září - červen
 • Aktivity plánované v oblasti prevence rizikového chování jsou součástí dokumentu Koncepce minimálního preventivního programu školy. 
    Sobotková

3.6 Činnost školního psychologa

Prevence rizikového chování
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Průběžně
   září - červen

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

Metodická pomoc třídním učitelům. 

    Krinková

 

4. Další aktivity členů Školního poradenského pracoviště

Další aktivity ŠPP
   Termín    Aktivita
   Duben
 • Spolupráce při zápisu do 1. tříd, konzultace pro rodiče v oblasti posouzení školní zralosti

 

5. Prezentace Školního poradenského pracoviště

Aktivity Školního poradenského pracoviště jsou prezentovány prostřednictvím Školního parlamentu. V rámci prvních třídních schůzek v září je poradenské pracoviště představeno rodičům žáků prvních a šestých ročníků. Informace o Školním poradenském pracovišti jsou součástí webu školy. Aktivity z oblasti prevence rizikového chování jsou prezentovány v předmětu Výchova ke zdraví (6., 8. ročník), aktivity z oblasti kariérního poradenství v předmětu Pracovní činnosti – Volba povolání (8. a 9. ročník).

 

6. Plán dalšího vzdělávání členů Školního poradenského pracoviště

Další vzdělávání členů ŠPP
   Jméno    Plánované téma vzdělávání
   Martina Poláčková Kostelecká    Účast na metodických kabinetech VP.
   Kamila Sobotková    Účast na metodických kabinetech MP.

 

7. Konzultační hodiny členů Školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny členů ŠPP
   Jméno člena ŠPP    Den Čas
   Martina Poláčková Kostelecká středa 10.00 - 10.45 hod.
   Ludmila Krinková

úterý
středa
čtvrtek

13.00 - 16.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
   Karolína Remišová úterý 11.50 - 12.35 hod.
   Kateřina Procházková pátek 10.00 - 10.45 hod.
   Kamila Sobotková úterý 13.30 - 14.00 hod.

Další termíny po předchozí domluvě.

 

8. Porada členů Školního poradenského pracoviště

Přehled porad ŠPP
    Měsíc Datum Čas
   Září 7. září 13.20  - 13.50 hod.
   Říjen 5. října 13.20  - 13.50 hod.
   Listopad 2. listopadu 13.20  - 13.50 hod.
   Prosinec 7. prosince 13.20  - 13.50 hod.
   Leden 4. ledna 13.20  - 13.50 hod.
   Únor 1. února 13.20  - 13.50 hod.
   Březen 7. března 13.20  - 13.50 hod.
   Duben 4. dubna 13.20  - 13.50 hod.
   Květen 2. května 13.20  - 13.50 hod.
   Červen 6. června 13.20  - 13.50 hod.
UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
24.05. ŠVZ 7. C - Vranov
24.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Povídej a hraj si se mnou 3. A
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie