Jídelna Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny
 1. Úvod

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování žákům školy a v rámci závodního stravování zaměstnancům školy. Zařízení školního stravování umožňuje v rámci doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům.

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance organizace, je přístupný všem strávníkům.

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy a cizích strávníků

2.1 Práva všech strávníků školní jídelny

 • Strávníkem školní jídelny může být buď žák, nebo zaměstnanec školy, popř. v rámci doplňkové činnosti cizí osoba (cizí strávník).
 • Strávník má právo využívat stravovací služby školní jídelny.
 • Strávník má právo na přístup k informacím o nabízených stravovacích službách, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (alergeny, kvalitní suroviny, …).

2.2 Práva a povinnosti žáků

 • Každému žákovi školy je umožněno stravování v době jejich pobytu ve škole. Žáku školy je umožněn odběr připravené a neodhlášené stravy první den nepřítomnosti.
 • Žák docházející do školní jídelny je povinen dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Zároveň se nesmí dopouštět projevů šikany a rasismu.
 • Před odchodem ze školní jídelny je žák povinen odevzdat použité nádobí, příbory, aj.. Nesmí odnášet vydané jídlo z prostor školní jídelny, s výjimkou jídlonosičů v určeném čase.

2.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce může svému dítěti vyzvednout oběd v první den jeho nepřítomnosti ve škole.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

2.4 Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 • Zaměstnanec školy má nárok na stravování po odpracování nejméně 3 hodin.
 • Při omluvené nepřítomnosti nemůže být zaměstnanci poskytováno stravování.

2.5 Práva a povinnosti cizích strávníků

 • Cizí strávník má možnost:
  • stravovat se ve školní jídelně
  • nebo si odebrat oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče.
 • Cizí strávník se pohybuje pouze v prostorech školní jídelny.
 • Cizí strávník dodržuje pravidla společenského chování, včetně osobní hygieny.
 • Cizí strávník je povinen chránit své zdraví, zdraví žáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 • Cizí strávník před odchodem z jídelny odevzdává použité nádobí, příbory, aj..
 • Vydané jídlo neodnáší cizí strávník z prostor jídelny, s výjimkou jídlonosičů v určeném čase.
 • Cizí strávník má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 1. Přihlášky ke stravování, odhlašování obědů
 • Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné elektronické přihlášky, kterou strávníci najdou na webových stránkách školy, sekci JÍDELNA..
 • S přihláškou ke stravování dává zákonný zástupce vedoucí školní jídelny i potvrzení o zřízení příkazu k inkasu.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií dle věku:
  • II. kategorie:                  7 – 10 let
  • III. kategorie:                 11 – 14 let
  • IV. kategorie:                15 a více let
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
 • Zaměstnanci i cizí strávníci se musí ke stravování řádně přihlásit vyplněním elektronické přihlášky.
 • Po přihlášení je strávníkovi vydán za příslušný poplatek aktivovaný čip, kterým se strávník prokazuje u výdejního okénka. Pomocí čipu si může strávník objednávat stravu v objednávkovém boxu, měnit zvolená jídla v objednávkovém terminálu a vybírat zvolenou stravu u výdejního okénka.
 • Čip slouží strávníkovi (žákovi, zaměstnanci školy, cizímu strávníkovi) po celou dobu stravování ve školní jídelně.
 • Strávník si může odhlásit obědy do 14.00 hodin na následující den.
 1. Ceny stravného a způsob jeho úhrady
 • Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny následující normativy:
  • strávníci 7 – 10 let       28,- Kč
  • strávníci 11 – 14 let     30,- Kč
  • strávníci nad 14 let      32,- Kč
  • pracovníci školy           41,- Kč
  • cizí strávníci                  85,- Kč
 • Strávník může provést úhradu obědů:
  • v hotovosti - strávník uhradí před začátkem nového měsíce cenu stravného, jinak nemá obědy na nový měsíc přihlášeny,
  • souhlasem k inkasu z běžného bankovního účtu. Obědy se hradí předem na následující měsíc, vždy 22. dne předchozího měsíce.
 1. Výdej obědů
 • Výdej obědů začíná v 11.00 hodin a končí v 14.00 hodin, není-li uvedeno jinak.
 • Doba od 11.00 hodin do 12.00 hodin je určena pro výdej obědů cizím strávníkům.
 • Zákonný zástupce, který odebírá oběd v první den nepřítomnosti svého dítěte do jídlonosiče, si připraví nádoby na tác a s tímto tácem přistoupí k příslušnému okénku. Po naplnění nádob si strávník složí nosič na určeném místě a odloží tác do odkládacího okénka. Jídlo vydané do nosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna připravuje dva druhy jídel.
 • Strávníci od 5. ročníku mají možnost výběru. Strávník si musí provést výběr jídel nejméně dva dny předem, a to v objednávkovém boxu, přes internet na www.strava.cz, případně u vedoucí školní jídelny.
 • Údaje pro objednávání přes internet poskytne vedoucí školní jídelny na požádání.
 • Strávník odpovídá za své přihlášky, odhlášky a výběr obědů.
 1. Organizace při výdeji stravy
 • Žáci dochází na obědy po poslední vyučovací hodině, případně před odpoledním vyučováním. Dbají pokynů dohlížející pedagoga.
 • Žáci, kteří chodí do školní družiny, přichází na oběd společně s vychovatelkami.
 • Žáci/strávníci se řadí před jídelnou. Vezmou si tác, příbor a postupují k okénku.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 1, si vezmou u prvého okénka polévku a postupují k druhému okénku. Zde si označí v terminálu svůj čip, vezmou si hlavní jídlo, případně z chladicího boxu další přílohu.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 2, označí svůj čip u prvního okénka. Vezmou si na tác polévku, hlavní jídlo a přílohu, je-li součástí oběda a odcházejí do jídelny.
 • Při přesunu od výdejních okének ke stolům se žáci/strávníci chovají ukázněně, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit pád talíře z tácu.
 • Zapomněl-li strávník čip doma, musí si u vedoucí stravování vyzvednout náhradní doklad, který předá u výdejního okénka.
 • Po snězení obědu odloží strávník tác s talíři na odkládací okénko. Příbory položí do připravené nádoby. Je-li odkládací plocha okénka plná, vyčká, až pracovnice kuchyně okénko uvolní.
 • Po odevzdání tácu se strávník napije u várnice s nápoji a odchází z jídelny.
 • Přítomný pedagogický dohled sleduje chování žáků v jídelně, při stolování, odnášení stravy. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
 • Dojde-li k potřísnění podlahy jídlem, učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a oznámí tuto skutečnost pracovnici kuchyně, která podlahu vytře.
 1. Jídelní lístek
 • Jídelní lístek sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
 • Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.
 • Jídelníček na následující týden je zveřejňován (vyvěšován) vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.
 1. Dohledy v jídelně
 • Pedagogický dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozpisu.
 • Osoby vykonávající dohled vydávají strávníkům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťují bezpečnost provozu.
 • Povinnosti pedagogického dohledu:
  • odpovídá za pořádek a klid v prostorách jídelny a umývárny před jídelnou,
  • žáky nenutí násilně do jídla,
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování,
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků,
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka,
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků,
  • zajišťuje potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě,
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo, apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků,
  • reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně,
  • zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.
 1. Výdej stravy do jídlonosičů
 • Školní jídelna je pro cizí strávníky otevřena v pracovní dny v době od 11.00 do 11. 45 hodin.
 • Odebírá-li strávník oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče, řídí se následujícími pravidly:
  • obstará si dva jídlonosiče, každý opatří štítkem se svým jménem (strava se nevydává do skleněných nebo zničených nádob),
  • den předem, popř. daný den ráno vloží prázdný čistý jídlonosič na určené místo u vchodu do školní jídelny,
  • v době od 10.30 do 11.00 hodin naplní personál školní jídelny jídlonosič objednaným jídlem a vloží ho zpět na určené místo,
  • strávník si vyzvedne naplněný jídlonosič v době od 11.00 do 11. 45 hodin a odchází ze školy.
 1. Ochrana majetku
 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním, závodním stravováním.
 • Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.
 • Strávníci šetří zařízení školní jídelny.
 • Strávníci oznamují zjištěné závady na majetku dohledu ve školní jídelně nebo vedoucí školní jídelny.
 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí
 • Strávníkům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy, …) v areálu školy a v prostorách školní jídelny.
 • Strávníkům jsou zakázány projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování, … .

Řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. ledna 2024.

UPOZORNĚNÍ
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny rodiče, bývalé žáky, přátele školy na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 21. března v době od 14.00 - 17.00 hodin.
AKTUÁLNĚ
25.02. Škola v přírodě 4., 5. ročník
26.02. Škola v přírodě 4., 5. ročník
27.02. Škola v přírodě 4., 5. ročník
27.02. 13.00 - 15.00: Karneval ŠD
28.02. Škola v přírodě 4., 5. ročník
28.02. 8.15 - 9.00: Děti do bruslí 1. A
28.02. 9.00 - 9.45: Děti do bruslí 1. B
29.02. Škola v přírodě 4., 5. ročník
29.02. 8.30: Divadelní představení Pohádka do dlaně 1. - 4. ročník
29.02. 13.10: Žákovský parlament
01.03. Škola v přírodě 4., 5. ročník
02.03. Škola v přírodě 4., 5. ročník - návrat
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie