Rodiče Stanovy spolku

Stanovy spolku

I. Název spolku
Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s.


II. Sídlo spolku
Základní škola nám. Republiky 902/9, 669 02 Znojmo


III. Účel spolku
Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s. (dále jen spolek) se podílí na:
- výchovné a vzdělávací činnosti školy
- komunikaci mezi rodiči a zástupci školy
- zájmové a odborné činnosti ve škole
Připomínkuje podmínky stravování a hygieny ve škole, ve spolupráci se školou pořádá kulturní akce.


IV. Členství, práva a povinnosti
1. Členství
druhy členství: členové, hosté, čestní členové
1.1
a) členy spolku jsou rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ nám. Republiky 902/9, Znojmo, kteří souhlasí se stanovami
b) členství vzniká zaplacením členského příspěvku v plné výši
c) členství zaniká oznámením o dobrovolném vystoupení doručeným písemně výboru spolku nebo nezaplacením ročního členského příspěvku do 30.ledna daného školního roku nebo ukončením školní docházky žáka, jehož zákonný zástupce je členem spolku
d) členství se automaticky prodlužuje zaplacením členského příspěvku pro následující školní rok
1.2
do spolku se mohou přihlásit i hosté spolku. Hostem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek spolku. Host spolku má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, kromě práva volit a být volen do orgánů spolku.
1.3
členem spolku může být čestný člen, kterého navrhuje člen spolku a je výborem spolku schválen. Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, je však zproštěn placení členských příspěvků a může volit a být volen do orgánů spolku.
2. Práva členů
a) volit a být volen do všech orgánů spolku.
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) podávat návrhy, připomínky a dotazy orgánům spolku
d) podílet se na všech formách činnosti
e) děti členů spolku navštěvující ZŠ nám. Republiky, Znojmo se mohou účastnit akcí
pořádaných spolkem
f) vystoupit ze spolku
3. Povinnosti členů
a) platit členské příspěvky ve výši navržené výborem a schválené radou
b) dodržovat stanovy
c) řádně plnit svěřené funkce a úkoly


V. Orgány spolku
1. Shromáždění členů
a) je nejvyšším orgánem spolku, organizačně se dělí podle jednotlivých tříd, schází se minimálně dvakrát ročně v jednotlivých třídách nebo prostřednictvím elektronické komunikace
b) každá třída si volí svého třídního důvěrníka, který ji zastupuje v radě spolku a předává informace členům, funkční období třídního důvěrníka je devítileté, pokud třídní důvěrník neodstoupí nebo si třída nadpoloviční většinou přítomných členů nezvolí nového
c) svolává statutární orgán dle plánu práce nebo na požadavek 1/3 členů
d) působnost shromáždění členů plní rovněž rada spolku, která je tvořena třídními důvěrníky
2. Rada spolku
a) radu spolku tvoří třídní důvěrníci
b) funkční období členů rady je devítileté
c) členství v radě zaniká: zánikem členství ve spolku, vystoupením z rady nebo ukončením funkce třídního důvěrníka
d) rada se schází minimálně dvakrát za daný školní rok osobně nebo při mimořádných okolnostech (např. vyhlášení nouzového stavu) prostřednictvím elektronické komunikace
e) za svou činnost zodpovídá rada shromáždění členů
f) rada spolku volí členy výboru, na návrh členů spolku odvolává členy výboru a to nadpoloviční většinou přítomných
f) schvaluje výši členského příspěvku
g) schvaluje rozpočet. Rovněž tak schvaluje i výsledky hospodaření za uplynulý rok
h) schvaluje stanovy a jejich změny
3. Výbor spolku
a) výbor spolku je výkonným orgánem
b) výbor je nejméně pětičlenný a je volen ze členů spolku. Členy výboru volí rada spolku
c) funkční období členů výboru je po dobu členství ve spolku. Členství ve výboru zaniká:
     - zánikem členství ve spolku,
     - vystoupením z výboru,
     - odvoláním členy rady spolku.
e) výbor volí a odvolává ze svého středu samostatného funkcionáře, kterým je předseda.
Funkční období samostatného funkcionářů je devítiletá.
f) předseda výboru plní funkci statutárního orgánu
g) předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku
h) výbor spolku se schází nejméně dvakrát za daný školní rok osobně nebo při mimořádných okolnostech (např. vyhlášení nouzového stavu) prostřednictvím elektronické komunikace
i) za svou činnost zodpovídá výbor radě a shromáždění členů
j) členové výboru spolku se účastní zasedání rady spolku
k) výbor navrhuje výši ročního členského příspěvku
l) sestavuje rozpočet spolku
m) navrhuje změnu stanov


VI. Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Tvorba zdrojů
     - příspěvky členů
     - dary sponzorů
     - zůstatek z minulých let
     - výtěžky z akcí pořádaných spolkem
     - dotace
3. Způsob využití finančních prostředků
     - způsob užití příjmů je v souladu s Článkem III. - Účel spolku.
     - čerpání finančních prostředků se řídí ročním rozpočtem
     - do schválení rozpočtu radou spolku se čerpání finančních prostředků řídí návrhem rozpočtu schváleným výborem spolku
     - finanční prostředky spolku jsou vedeny na zvláštním účtu
     - při ukončení členství se členské příspěvky nevracejí


VII. Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení radou spolku, jejíž konání je potvrzeno zápisem z rady spolku konané dne 10. 12. 2020.


V Znojmě dne 10.12.2020
                                                                                                                                      Ing. Dušan Vojtěch

AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-06
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie