Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Sdružení rodičů

Předseda:

Dušan Vojtěch
vojtechdusan@email.cz

Zapisovatelka: Alena Vavroušková
Pokladní: Jaroslava Ondrová
Členové: Alice Dundová
Radka Caklová
Karel Elsnic
Renata Tkadlecová
Karolína Šálková
 
 

 

Stanovy Sdružení rodičů základní školy nám. Republiky ve Znojmě

Stanovy SR - formát pdf

Stanovy spolku
Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s.
IČO 750 80 672
zapsaného ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 2649
 
I. Název spolku
Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s.
 
II. Sídlo spolku
Základní škola nám. Republiky 902/9, 669 02 Znojmo
 
III. Účel spolku
Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s. (dále jen spolek) se podílí na:
- výchovné a vzdělávací činnosti školy
- komunikaci mezi rodiči a zástupci školy
- zájmové a odborné činnosti ve škole
Připomínkuje podmínky stravování a hygieny ve škole, ve spolupráci se školou pořádá kulturní akce.
 
IV. Členství, práva a povinnosti
1. Členství
druhy členství: členové, hosté, čestní členové
1.1a) členy spolku jsou rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ nám. Republiky 902/9, Znojmo,
kteří souhlasí se stanovami
b) členství vzniká zaplacením členského příspěvku v plné výši
c) členství zaniká oznámením o dobrovolném vystoupení doručeným písemně výboru 
spolku nebo nezaplacením ročního členského příspěvku do 30.ledna daného školního
roku nebo ukončením školní docházky žáka, jehož zákonný zástupce je členem spolku
d) členství se automaticky prodlužuje zaplacením členského příspěvku pro následující školní rok
1.2) do spolku se mohou přihlásit i hosté spolku. Hostem se může stát každý, kdo
souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek spolku. Host spolku má všechna práva
a povinnosti jako člen spolku, kromě práva volit a být volen do orgánů spolku.
1.3) členem spolku může být čestný člen, kterého navrhuje člen spolku a je výborem spolku
schválen. Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, je však zproštěn
placení členských příspěvků a může volit a být volen do orgánů spolku.
 
2. Práva členů
a) volit a být volen do všech orgánů spolku.
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) podávat návrhy, připomínky a dotazy orgánům spolku
d) podílet se na všech formách činnosti
e) děti členů spolku navštěvující ZŠ nám. Republiky, Znojmo se mohou účastnit akcí
pořádaných spolkem
f) vystoupit ze spolku
 
2. Povinnosti členů
a) platit členské příspěvky ve výši navržené výborem a schválené radou
b) dodržovat stanovy
c) řádně plnit svěřené funkce a úkoly
 
V. 0rgány spolku
1. Shromáždění členů
a) je nejvyšším orgánem spolku, organizačně se dělí podle jednotlivých tříd, schází se
minimálně dvakrát ročně v jednotlivých třídách
b) každá třída si volí svého třídního důvěrníka, který ji zastupuje v radě spolku a předává
informace členům, funkční období třídního důvěrníka je devítileté, pokud třídní důvěrník
neodstoupí nebo si třída nadpoloviční většinou přítomných členů nezvolí nového
c) svolává statutární orgán dle plánu práce nebo na požadavek 1/3 členů
d) působnost shromáždění členů plní rovněž rada spolku, která je tvořena třídními důvěrníky
 
2. Rada spolku
a) radu spolku tvoří třídní důvěrníci
b) funkční období členů rady je devítileté
c) členství v radě zaniká: zánikem členství ve spolku, vystoupením z rady nebo
ukončením funkce třídního důvěrníka
d) rada se schází minimálně dvakrát za daný školní rok
e) za svou činnost zodpovídá rada shromáždění členů
f) rada spolku volí členy výboru, na návrh členů spolku odvolává členy výboru a to
nadpoloviční většinou přítomných
f) schvaluje výši členského příspěvku
g) schvaluje rozpočet. Rovněž tak schvaluje i výsledky hospodaření za uplynulý rok.
h) schvaluje stanovy a jejich změny
 
3. Výbor spolku
a) výbor spolku je výkonným orgánem
b) výbor je nejméně pětičlenný a je volen ze členů spolku. Členy výboru volí rada spolku.
c) funkční období členů výboru je po dobu členství ve spolku. Členství ve výboru
zaniká: zánikem členství ve spolku, vystoupením z výboru, odvoláním členy rady spolku
e) výbor volí a odvolává ze svého středu samostatného funkcionáře, kterým je předseda.
Funkční období samostatného funkcionářů je devítiletá.
f) předseda výboru plní funkci statutárního orgánu
g) předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku
h) výbor spolku se schází nejméně dvakrát za daný školní rok
i) za svou činnost zodpovídá výbor radě a shromáždění členů
j) členové výboru spolku se účastní zasedání rady spolku
k) výbor navrhuje výši ročního členského příspěvku
l) sestavuje rozpočet spolku
m) navrhuje změnu stanov
 
VI. Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu
své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 
2. Tvorba zdrojů
- příspěvky členů
- dary sponzorů
- zůstatek z minulých let
- výtěžky z akcí pořádaných spolkem
- dotace
 
3. Způsob využití finančních prostředků
- způsob užití příjmů je v souladu s Článkem III. - Účel spolku.
- čerpání finančních prostředků se řídí ročním rozpočtem
- do schválení rozpočtu radou spolku se čerpání finančních prostředků řídí
návrhem rozpočtu schváleným výborem spolku
- finanční prostředky spolku jsou vedeny na zvláštním účtu
- při ukončení členství se členské příspěvky nevracejí
 
VII. Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení radou spolku, jejíž konání je potvrzeno zápisem
z rady spolku konané dne 25. 4. 2019
 
V Znojmě dne 25. 4.2019
 
Dana Krejčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


 
 
 
Sponzoři sdružení rodičů
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic